Stora juvelen

På stora Juvelen har vi 24 barn indelade i små grupper utifrån barnens ålder, intressen eller utvecklingsnivå beroende på vad vi arbetar med.

En del av förskolans systematiska kvalitetsarbete under läsåret 2019/2020 är Normer och värden. Där vi vill ge barnen förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande.

Vi är också certifierade Grön Flagg vilket är ett pågående arbete där vi vill ge barnen förutsättningar för att utveckla ett växande intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

SJÄLVKÄNSLA, VÄNSKAP, SKAPANDE, SAGOR, FILM, SÅNG, MUSIK, DRAMA, NATUR OCH RÖRELSE MED PELLE SVANSLÖS-TEMA

På Stora Juvelen arbetar vi under läsåret med området ”Livsstil och hälsa” som en del av förskolans Grön Flagg-arbete. Vi arbetar med värdegrundsfrågor där vi fokuserar på kamratskap, trygghet och självkänsla. För att göra lärandet lustfyllt och allsidigt arbetar vi med ett längre Pelle Svanslöstema. Sagor och berättande är området vi riktar in oss på inom Läslyftet som ett led i barnens språkutveckling. Vi tar tillvara barnens intressen och låter deras tankar och idéer ligga till grund för planering av verksamheten. Temaarbetet löper som en röd tråd genom hela vår verksamhet när vi jobbar med läroplanens mål.

De äldsta barnen på avdelningen har inspirerats av sagor och boksamtal vi fört när vi läst om Pelle och hans vänner. Barnen har bland annat ritat, målat, skrivit, klippt och klistrat och skapat en större fondvägg. Tillsammans har de sedan gjort en saga om olika karaktärer, platser och kända byggnader i Uppsala som de lärt sig utifrån sagor om Pelle och hans vänner. Nu förbereder barnen som bäst en show med dans, musik och teater med mera innan de slutar på Diamanten.

De yngre barnen har tillsammans fantiserat ihop en saga utifrån karaktärerna i sagorna om Pelle Svanslös. En saga som sedan blev till en animerad film. Barnen skapade sina karaktärer och kulisser och avslutade filmskapandet med att spela in replikerna till filmen. Nu håller de på att göra varsin bok om hur det går till att göra en film. De skriver bokstäver och siffror, ritar och klistrar bilder. Med hjälp av dator designar barnen framsidor till sina böcker.

Avdelningens prioriterade läroplansmål är följande:

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, lär att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler
  • utvecklar sin förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans
  • utvecklar ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften (Skolverket 2018, s. 13-14).

Vi som jobbar här är

Mari Gustafsson

Förskollärare

Telefon: 018-30 38 30

Mari Gustafsson

Förskollärare

Telefon: 018-30 38 30

Telefon: 018-30 38 30

Birgitta (Gittan) Höddelius Lundqvist

Barnskötare

Telefon: 018-30 38 30

Madeleine Andersson

Barnskötare

Telefon: 018-303830

Ingela Pettersson

Barnskötare