Stora kristallen

På vår avdelning har vi 24 barn. Vi jobbar i små grupper utifrån barnens ålder, intressen och utvecklingsnivå utifrån det projekt vi arbetar med.

På stora Kristallen arbetar vi med trygghet, lek, skapande, natur och rörelse.
Vårat prioriterade mål denna termin är att utveckla barnens öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande.

All personal har också gått en kurs som heter ”läsa och berätta” inom läslyftet. Vi undervisar barnen genom högläsning, berättande och strukturerade samtal om olika texter, som skapar förutsättningar för alla barn att utifrån sin erfarenhetsvärld ta viktiga steg i sin utveckling till läsare.

Vi arbetar med grön flagg – tema livsstil och hälsa. Vi har valt att fokusera på RÖRELSE.
Våra prioriterade läroplansmål:
-Förskolan ska sträva efter att varje barn; -utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.

-utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

-utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Ulrika Liljegren

Förskollärare

Telefon: 018-30 38 10

Bibi Hawa

Barnskötare

Jilia Fathi

Assistent

Li Eklund

Barnskötare

Marta Weisova

Montessoripedagog

Telefon: 018-30 38 10

Telefon: 018-30 38 10