Klagomålshantering

20 apr 2023

RUTINER FÖR KLAGOMÅLSHANTERING

 

Det är viktigt för oss att få veta Dina synpunkter för att vi tillsammans skall kunna förbättra vår verksamhet. Vi ser detta som en del av vårt kvalitetsarbete.

 

RUTINER FÖR KLAGOMÅLSHANTERING

Enligt skollagen (2010:800) 4 kap. 8§ har Du som barn, vårdnadshavare och medborgare rätt att lämna synpunkter på verksamheten.

 

Om du som förälder har klagomål eller synpunkter på verksamheten kan du alltid vända dig till Rektor Anne-Li Andersson eller Skolchef Birgitta Höddelius-Lundqvist.

 

Om du önskar vara anonym lämna ett kuvert med blanketten i vår brevlåda vid huvudingången.

När vi tagit emot dina synpunkter/klagomål hanterar vi det i det forum som du lämnat det till, återkoppling till dig sker så snart vi kan, dock senast sju dagar efter nästkommande styrelsemöte.