Systematiskt kvalitetsarbete

Diamantens förskolas systematiska kvalitetsarbete ht 2020- vt 2021

Vi arbetar med tydliga arbetslag på varje avdelning som leds av en Teamledare tillika förskollärare. Alla i arbetslaget är ansvariga över barnens utveckling och lärande.

Barnen på avdelningarna delas in i mindre barngrupper utifrån det projekt man arbetar med. Det kan vara utifrån intresse, ålder eller utvecklingsnivå beroende på vad man jobbar med.

Vi fortsätter med att utveckla arbeta med barns trygghet och respekt för andra, därför har vi valt detta mål ut Lpfö18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.

För att utveckla oss i arbetslagen, samt barnen i detta kommer vi att använda oss av ett material från SPSM, specialpedagogiska myndigheten. Det materialet kommer vi att arbeta med under hela läsåret. Samt att vi kommer att arbeta med Barnkonventionen som numera är en lag.

Vi fortsätter också vårt arbete med Grön Flagg där vi är certifierade. Vi vill att alla barn ska ges förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.