Systematiskt kvalitetsarbete

Diamantens förskolas systematiska kvalitetsarbete ht 2022- vt 2023

Vi arbetar med tydliga arbetslag på varje avdelning som leds av en Teamledare tillika förskollärare. Alla i arbetslaget är ansvariga över barnens utveckling och lärande.

Barnen på avdelningarna delas in i mindre barngrupper utifrån det projekt man arbetar med. Det kan utgå från barnens intresse, ålder eller utvecklingsnivå.

Vi fortsätter att stärka barns trygghet och respekt för andra, utifrån vår värdegrund.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna” Lpfö 18

Pedagogerna har gått en utbildning genom SPSM, specialpedagogiska myndigheten. Det materialet använder vi oss av i vårt arbete för att strukturera upp barnets vardag när det finns extra behov av stöd. SPSM finns också med som stöd när vi har frågor om barn som har speciella behov.

Vi fortsätter vårt arbete med Grön Flagg där vi är certifierade sedan 2016. Vi vill att alla barn ska ges förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

”Barnen ska få en förståelse för samband i naturen och för naturens kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.” Lpfö 18

I år har alla även fått en utbildning om ”Språk och kommunikation” med Linn Eckeskog. Ett fördjupningsarbete med workshops.

Alla dessa faktorer spelar roll i vårt systematiska kvalitetsarbete där vi i alla situationer inkluderar förskolans Läroplansmål.